برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3157)

3-6-1- آماده سازی گیاهان گلخانهای313-6-2- مایه زنی گیاهان گلخانهای313-7- روش آزمون RT-PCR333-7-1 روش تهیه cDNA333-7-3 مراحل به دام اندازی RNA ویروس343-9- انجام واکنش PCR353-9-1- طراحی پرایمر353-9-2 روش آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)363-10 روش تهیه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (3156)

پیوست1: طیف FT-IR بیس بتا نفتول سنتز شده………………………………………………………………………………..68پیوست2: واژهنامه فارسی- انگلیسی……………………………………………………………………………………………………69پیوست3: واژهنامه انگلیسی- فارسی……………………………………………………………………………………………………73 مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77 فهرست جدولها صفحه عنوان جدول1-1- ساختار شیمیایی ورفتار حرارتی برخی از انواع پلیمرهای آروماتیک با عملکرد بالا……………………6 جدول1-2- مثالهایی از ادامه مطلب…