3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک 25
3-7-2. واژگان الگوریتم ژنتیک 26
3-7-3. جامعه اولیه 26
3-7-4. عملیات ژنتیک 27
3-7-4-1.عملگر انتخاب 27
3-7-4-2.عملگر تقاطع 28
3-7-4-3. عملگر جهش 29
3-7-4-4.تابع برازش 30
3-7-4-5. شرط توقف 30
3-8 .معرفی الگوریتم رقابت استعماری
3-8-1. مقدمه 30
3-8-2. شکلدهی امپراطوری اولیه 30
3-8-3. سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر 33

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-8-4. انقلاب 35
3-8-5. جابهجایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره 35
3-8-6. رقابت استعماری 36
3-8-7. همگرایی 37
فصل چهارم: یافتههای تحقیق
4-1. مقدمه 41
4-2. ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 41
4-2-1. ساختار کروموزوم 41
4-2-2. جمعیت اولیه 42
4-2-3. تابع برازش 42
4-2-4. عملگر تقاطع 43
4-2-5. عملگر جهش 44
4-2-6. ارزیابی فرزندان 45
4-2-7. جست و جوی محلی 45
4-2-8. معیار توقف 45
4-3. ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی 46
4-4. نتایج محاسباتی 47
4-4-1. تنظیم پارامترها 47

4-4-2. روش تاگوچی 47
4-4-3. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک 49
4-4-4. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری 50
4-5. معیارهای عملکرد


پاسخ دهید