مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (3156)

پیوست1: طیف FT-IR بیس بتا نفتول سنتز شده………………………………………………………………………………..68پیوست2: واژهنامه فارسی- انگلیسی……………………………………………………………………………………………………69پیوست3: واژهنامه انگلیسی- فارسی……………………………………………………………………………………………………73 مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77 فهرست جدولها صفحه عنوان جدول1-1- ساختار شیمیایی ورفتار حرارتی برخی از انواع پلیمرهای آروماتیک با عملکرد بالا……………………6 جدول1-2- مثالهایی از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3157)

3-6-1- آماده سازی گیاهان گلخانهای313-6-2- مایه زنی گیاهان گلخانهای313-7- روش آزمون RT-PCR333-7-1 روش تهیه cDNA333-7-3 مراحل به دام اندازی RNA ویروس343-9- انجام واکنش PCR353-9-1- طراحی پرایمر353-9-2 روش آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)363-10 روش تهیه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (3162)

3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک 25 3-7-2. واژگان الگوریتم ژنتیک 263-7-3. جامعه اولیه 263-7-4. عملیات ژنتیک 27 3-7-4-1.عملگر انتخاب 273-7-4-2.عملگر تقاطع 283-7-4-3. عملگر جهش 293-7-4-4.تابع برازش 30 3-7-4-5. شرط توقف 30 3-8 .معرفی الگوریتم رقابت ادامه مطلب…

By 92, ago